Cenník služieb

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb platný od 03.04.2027

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Útulok  v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Ubytovanie na určitý čas dospelá osoba2,50€
Ubytovanie na určitý čas dieťa do 15 rokov veku1,00€
Sociálne poradenstvo0,00€
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov0,00€
Rozvoj pracovných zručností0,00€
Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi0,00€
Utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy, výdaj potravín0,00€
Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej os. hygieny0,00€
Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva0,00€
Utváranie podmienok na záujmovú činnosť0,00€

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

Za ubytovanie bude každá klientka  platiť úhradu v zmysle platného cenníka. Pri výpočte výšky úhrady za sociálnu službu bude rozhodujúcim v mesiaci aj zdokladovaný príjem prijímateľa sociálnej služby. Výška úhrady za sociálnu službu bude určená v zmysle citovaného zákona o sociálnych službách tak, aby prijímateľovi sociálnej služby zostala suma životného minima ustanovená osobitným predpisom.

Úhrada sa platí vopred na nasledujúci  mesiac v prepočte za počet kalendárnych dní v príslušnom mesiaci,  v ktorom sa sociálna služba bude poskytovať.  

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

V zariadení sociálnych služieb DEBORA útulok pre matky s deťmi, je možné uhradiť poskytovanie sociálnej služby týmto spôsobom:     

        –    v hotovosti do pokladne

        –    z účtu na účet zariadenia sociálnych služieb Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná , vedený vo  Fio banka, a.s, pobočka zahraničnej banky IBAN SK59 8330 0000 0026 0120 7970                                                                 

Dodatok-k-cenníku