Poskytované služby

V zariadení sociálnych služieb Strediska evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná,    poskytujeme  sociálnu službu krízovej intervencie, konkrétne útulokv zmysle §26 zákona č. 448/2008 Z.z. o o sociálnych službách a o zmene a doplnení a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Sociálne zariadenie sme žiadali registrovať pod názvom  DEBORA útulok pre matky s deťmi   so sídlom Topoľová ulica 4924/8 v Banskej Bystrici. Cieľovou  skupinou pre poskytovanie uvedenej sociálnej služby sú fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré  nemajú  zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Kapacita nášho zariadenia je pre  17  prijímateľov sociálnej služby.

Budova, v ktorej  poskytujeme sociálnu službu je v tichej časti Banskej Bystrice. Je trojpodlažná, upravená tak, aby poskytovala svojim spôsobom komfort prijímateľom sociálnej služby. Všetkým nám záleží na tom, aby sme pomohli prekonať naším klientom ťažké životné obdobie a pomohli im vrátiť sa do normálneho života.

V zmysle citovaného zákona

poskytujeme:

  • Ubytovanie na určitý čas  – na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby môže byť u nás matka s deťmi po dobu maximálne 12 mesiacov.
  • Sociálne poradenstvo – je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Naši sociálny pracovníci sa aktívne venujú  prijímateľom sociálnej služby. Po posúdení ich problému, príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov prijímateľov im poskytujú  základné informácie o možnostiach riešenia a podľa potreby im je  sprostredkovaná iná odborná pomoc vo forme špecializovaného odborného poradenstva. Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracované dokumenty v zmysle platných predpisov, ktoré určia postupy, opatrenia a časový harmonogram  riešenia ich nepriaznivej sociálnej situácie.
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Tento druh pomoci bude veľmi dôležitý v našom útulku, nakoľko sa  dotýka aj detí. Matky, ktoré vyhľadajú našu pomoc  potrebujú riešiť aj svoju nepriaznivú  finančnú situáciu , bytovú situáciu, čo si vyžaduje vybavenie množstvo  administratívnych úkonov a orientáciu v pôsobnosti úradov.
  • Nevyhnutné ošatenie a obuv – poskytujeme matkám a deťom počas doby pobytu v našom sociálnom zariadení.

zabezpečujeme :

  • Rozvoj pracovných zručností  je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Tak, ako aj ostatné činnosti, je aj táto odborná činnosť dôležitá pre prijímateľa sociálnej služby hlavne z pohľadu začlenenia do spoločnosti. Predpokladáme, že ku nám prídu aj také mamičky, ktoré ešte nebudú mať žiadne pracovné návyky, slabé zručnosti pri domácich prácach a budú potrebovať odbornú pomoc od našich zamestnancov. Z toho dôvodu by sme chceli zamestnať aj pedagóga, ktorý by nám pomáhal pri tejto odbornej činnosti. Veľmi dôležité je z nášho pohľadu naučiť mamičky ako sa s deťmi pripravovať do školy. Platí to nie len pre deti s povinnou školskou dochádzkou, ale v nemalej miere aj pre predškolákov. Podľa potreby bude prijatý na dohodu ďalší pracovník, ktorý bude zameraný na rozvoj pracovných zručností konkrétnej prijímateľky sociálnej služby. Sociálny pracovník a všetci ostatní zamestnanci budú zabezpečovať pomoc matkám v tom zmysle, aby matky po odchode z útulku zvládali starostlivosť o domácnosť , deti a rodinu.
  • Nevyhnutné ošatenie a obuv – budeme poskytovať prijímateľom sociálnej služby, ktorí to budú potrebovať. V našom zariadení máme sklad ošatenia, bielizne, posteľnej bielizne a obuvi. Ošatenie, ktoré bude pridelené prijímateľovi sociálnej služby si bude môcť ponechať. Na základe informácií na našej facebookovej stránke sa nám ozývajú darcovia, ktorí prispievajú k našim zásobám skladu.

utvárame podmienky na:

  • Prípravu, alebo výdaj stravy a výdaj potravín – pre prijímateľov sociálnej služby sme pripravili podmienky na prípravu stravy. K dispozícii majú  kuchyňu na prípravu stravy vybavenú príslušným zariadením a v podkroví majú k dispozícii príručnú kuchynku na ohrev stravy. Kuchyňa s dvoma sporákmi a príslušenstvom je na prízemí a je spojená s jedálňou. Každá mamička má vyhradené miesto na uskladnenie svojich potravín. Predpokladáme, že nie všetci si budú môcť dovoliť kúpiť dostatok potravín, z toho dôvodu  spolupracujeme s potravinovou bankou, aktívne sa zapájame do projektov, kde je  možné získať potraviny bezplatne.
  • Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, ktorú prijímatelia sociálnej služby  vykonávajú v hygienických zariadeniach, ktoré sú pri každej izbe. Všetky sprchy a WC spĺňajú prísne kritéria v zmysle platných predpisov. Nakoľko sme predpokladali, že ku nám prídu aj mamičky, ktoré si nebudú môcť dovoliť zaobstarať základné hygienické potreby, pripravili sme aj hygienické potreby, ktoré im podľa potreby poskytujeme. V našom sklade máme k dispozícii aj sušič vlasov, kulmu, žehličku na vlasy, ktoré si môžu  zapožičať.
  • Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Klienti majú k dispozícii dve automatické práčky, sušiaky na prádlo, žehličky a  žehliace dosky.
  • Záujmovú činnosť,  ktorú chápeme ako cieľavedomé aktivity zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov a schopností. Nakoľko majú silný vplyv na rozvoj osobnosti a správnu spoločenskú orientáciu ,  aj tejto činnosti sa venujeme s rešpektom a dôsledne.

Záujmovú činnosť pre naše mamičky a deti prispôsobujeme ich  individuálnym  potrebám,  podľa ich schopností a zručností. Organizujeme aj  vychádzky do okolia spojené so sledovaním prírody, ale aj  výlety na  zaujímavé miesta. Medzi ďalšie záujmové činnosti sme  zahrnuli sledovanie filmov, rozprávok s deťmi, čítanie zaujímavých kníh.

Celé naše sociálne zariadenie je pripravené pre prijímateľov sociálnej služby k pohodlnému bývaniu.