Strategická vízia, poslanie a účel nášho sociálneho zariadenia

Našou stratégiou a prianím do budúceho obdobia je, aby sme aj naďalej poskytovali kvalitné sociálne služby s rešpektovaním slobôd a hodnôt prijímateľov sociálnych služieb s dôrazom na využívanie individuálneho prístupu ku každému. Vo väčšej miere sa budeme zapájať do projektov  a využívať finančné prostriedky aj z týchto zdrojov. V oblasti ekonomickej sa okrem iného zameriame hlavne na efektívne využívanie finančných zdrojov. Aj naďalej budeme pracovať na udržaní odbornej úrovne zamestnancov a vytvorení  priaznivých pracovných a sociálnych podmienok. Doposiaľ sme nevyužili dobrovoľnícku činnosť, ktorú chceme vyskúšať aj v našom sociálnom zariadení.

Strategické ciele sociálneho zariadenie na obdobie rokov 2019-2022

CieleTermín splnenia
Implementácia podmienok kvality do poskytovaných služiebtrvalo
Udržanie systému nastavených štandardov kvality, jeho monitorovanie, overovanie a aktualizovanietrvalo
Vzdelávanie zamestnancov
priebežne podľa potreby